INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez Przychodnię Lekarską „FONS VITAE” sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Bolesławcu

 1. Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „FONS VITAE” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Karola Miarki 29, Bolesławiec (59-700).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z danymi wskazanymi na stronie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę kontaktową. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do celów kontaktowych, a w przypadku wykorzystania ich do innych celów – zgodnie z właściwym celem i wskazaną wówczas klauzulą informacyjną. Dane pozyskane w trakcie kontaktu, w przypadku braku skorzystania z usług medycznej, nie będą przechowywane.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).
 6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Bojarskim możliwy jest za pośrednictwem adresu email: sekretariat@bojarski.net.pl .
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym jeśli wymagana jest realizacja przez Administratora świadczeń medycznych.
IINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

 1. Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „FONS VITAE” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bolesławcu, ul. Karola Miarki 29, 59-700 Bolesławiec.
 2. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane przez Administratora w celach zdrowotnych, w tym w szczególności w celu wykonywania badań oraz realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dla danych zwykłych, takich jak imię, nazwisko, adres;
  2. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – dla danych wrażliwych, np. o stanie zdrowia, 
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku gdy przetwarzanie danych wymaga zebrania zgody – np. nr telefonu lub adres e-mail) w związku z właściwymi przepisami krajowymi. 

Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
O każdej innej podstawie prawnej pacjent jest informowany każdorazowo w zależności od okoliczności.

 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem w realizowaniu przez niego świadczeń medycznych na rzecz Pacjentów. Wykaz podmiotów, którym Administrator udostępnia lub powierza dane Pacjentów dostępny jest na stronie www.przychodnia.boleslawiec.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług medycznych na rzecz Pacjenta w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie krócej jednak niż przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Podstawowym okresem przechowywania danych medycznych jest 20 lat.
 3. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody), z zastrzeżeniem przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Administrator przypomina, że możliwość realizacji niektórych praw może być niemożliwa ze względu na obowiązujące przepisy.
 4. Pacjenci posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego. Administrator nie przetwarza danych w celach marketingowych.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: sekretariat@bojarski.net.pl
 6. Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych związanych z świadczeniem usług medycznych jest obowiązkowe. Podanie danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne